Master BIF Finansijska tržišta i instrumenti / Financial marktets and instrumentsSemestar: prvi
Fond časova: 45 predavanja i 30 vežbi
Status predmeta: obavezni
Uslovljenost: poznavanje elementarne algebre i matematike. Ispit se sastoji od okvirno 50% kvantitativnog pristupa i teorijskih problema, i 50% činjenica i generalnog razumevanja pitanja o finansijskim tržištima
Broj ESPB: pet
Nastavnik: Nataša Cvetković-Bogavac, red.prof.
e-mail: ncvetkovic@megatrend.edu.rs

Cilj predmeta:
Razvoj razumevanja modela i funkcija različitih finansijskih tržišta, institucija, instrumenata, prirode globalnih finansijskih tržišta, strukture različitih nacionalnih finansijskih sistema i uloge koje igraju banke i drugi finansijski posrednici i učesnici. Ovladavanje analitičkim instrumentarijumom uloge  finansijskih tržišta u određivanju cena finansijskih instrumenata, uz istovremeno razvijanje objašnjenja i modela racionalnosti integralnog regulisanja finansijskih tržišta, institucija i instrumenata.

Ishod predmeta:

Obezbediće studentima osnove primenjene ekonomske nauke u oblasti finansijskih tržišta i instrumenata što ih vodi ka profesionalnom zaposlenju u biznisu, vladinim institucijama i obrazovanju. Posebno se naglašava korišćenje analize podataka u procesu donošenja odluka u sferi javne ekonomske politike u menadžerskih odnosa u biznisu.  

Struktura i sadržaj predmeta
1.   Finansijske institucije jesu stubovi nosioci civilizovanog društva, podržavajući produktivne preduzetničke poduhvate i upravljajući ekonomskim rizicima koje preuzimaju.
2.   Funkcionisanje ovih institucija je veoma značajno za razumevanje ukoliko se želi da se danas može predvideti njihovo delovanje u budućnosti i njihovu evoluciju u veku informacija.
3.   Ovaj predmet je usmeren da pomogne studentima da shvate teoriju finansija i njenu povezanost sa istorijom, kao imperfektnosti takvih finansijskih institucija kao što su banke, osiguranje, hartije od vrednosti, fjučersi i druga tržišta finansijskih derivata, kao i budućnost ovih institucija tokom 21. veka.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Primena metoda kvantitativne finansijske analize na finansijskim tržištima i za korišćenje finansijskih instrumenata


Metode izvođenja nastave:
* Interaktivna nastava * Video * Učešće stručnjaka iz prakse * Mentorski rad sa pojedincima i manjim grupama prema sferama interesovanja i profesionalnom usmerenju (kriteriji: profesionalnog angažovanja i perspektiva napredovanja

Način ocenjivanja:
Rad studenata ocenjuje se tokom celokupnog procesa nastave i na završnom ispitu. Od ukupnog broja poena (100), student tokom izvođenja nastave može da ostvari do 45 poena i na završnom ispitu do 55 poena. Najveći broj poena koje student može da ostvari tokom izvođenja nastave i na završnom ispitu je sledeći:

1. Aktivnosti tokom izvođenja nastave     5
2. Praktična nastava                                5
3. Kolokvijum (deo ispita 1)                  20
4. Seminar                                            10
5. Završni ispit – pismeni(deo ispita 2)   20
6. Završni ispit – usmeni                        40

Konačna ocena izvodi se na osnovu ukupno ostvarenih poena prema sledećoj skali:
55-64 poena – ocena (6)
65-74 poena – ocena (7)
75-84 poena – ocena (8)
85-94 poena – ocena (9)
95-100 poena – ocena (10)

Literatura:
1. Ljutić B. Ž. (2007). Bankarsko i berzansko poslovanje: Investicioni pristup. Beograd: Magistar biznis administracije – MBA Press Inc.
2. Ljutić B. Ž. (2011, u štampi). Finansijski menadžment:Uvod u finansijska tržišta i bankarstvo.  Beograd: Magistar biznis administracije – MBA Press Inc.
3. Foley B. J. (1998) Tržište kapitala. Zagreb: Mate.
4. Mishking F. S., Stanley E. G. (2005) Financijska tržišta i institucije. Zagreb: Mate.


Nastavnik:
Nataša Cvetković-Bogavac, red.prof.
Prijem studenata ››
e-mail: ncvetkovic@megatrend.edu.rs